เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 
สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เลขที่ 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 www.kkmu.go.th
อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทรศัพท์/โทรสาร 044-882890 เหตุด่วนเหตุร้าย 044-882442 สายด่วน 199
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สถิติผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559