สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เลขที่ 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 www.kkmu.go.th
อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทรศัพท์/โทรสาร 044-882890 เหตุด่วนเหตุร้าย 044-882442 สายด่วน 199
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ