เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับที่
วันที่
หนังสือเรื่อง
ดาวน์โหลด
21
28 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 (ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
20
15 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 (ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
19
5 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ผิวทางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 (ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
18
19 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพุทธกร ชมนาวัง (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17
19 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางขวัญล่า ชนะหาญ (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระ บายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางขวัญล่า ชนะหาญ (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
15
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระ บายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพุทธกร ชมนาวัง(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
14
6 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพุทธกร ชมนาวัง (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13
6 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางขวัญล่า ชนะหาญ (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
18 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
4 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10
2 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ให้เช่าห้องสุขาสาธารณะ
บริเวณสถานีขน ส่งขนาดเล็ก
ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
9
18 กรกฎาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะ  บริเวณสถานีขนส่งขนาดเล็ก
ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
8
2 กรกฎาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยโรงสีนายจอมพล นาศักดิ์ ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
7
19 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซ้อยบ้านนายใบ สุเสนา ชุมชนแก้งคร้อใต้)
6
19 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายประยุทธ์ โพธิ์เจริญศรี ชุมชนแก้งคร้อใต้)
5
19 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางประพิษ งามสวัสดิ์ ชุมชนแก้งอรุณ)
4
18 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายณัฐภณ เบื้องบน ชุมชุนโนนสวรรค์เหนือ)
3
18 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายปิ่น เวชยานนท์ ชุมชนไผ่งาม)
2
18 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายธนกฤต รุจิเรก ชุมชนโนนสวรรคเหนือ)
1
6 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561