เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                                                อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย


มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9.เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมการกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเทศบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ  ทั้งนี้เพื่อสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา จากวิธีการดังกล่าวเทศบาลตำบลแก้งคร้อสามารถกำหนดอำนาจหน้าที่ เป็น  7  ด้านดังนี้

1. ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
   1.1 การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก
         ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่การก่อสร้างถนน สะพาน การขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วย,  
         การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ บาทวิถี เกาะกลางถนน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ฯลฯ
   1.2 การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
         ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  การจัดหาระบบน้ำประปาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีน้ำบริโภค                                            อุปโภค ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนและตลอดปี  ขยายระบบระบบประปาให้ครบทุกชุมชน
   1.3 การจัดให้มีตลาดมาตรฐาน ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  การจัดให้มีตลาดที่มีมาตรฐาน ในพื้นที่   
   1.4 การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  
         การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
    2.1 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
          ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  การกำจัดลูกน้ำยุงลาย   ฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุขบ้า
         (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
              โดยเทศบาลตำบลแก้งคร้อ จะบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อ.ส.ม.ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลให้ได้รับความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
              ยาเสพติด อื่นๆ
       2.2 การป้องกัน  การบำบัดโรคการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
                         ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
                        (1) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
                        (2) สนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภค
                        (3) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร
                        (4) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้    ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง
                        (5) พัฒนาเครือข่ายประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่สามารถดูแลและเสริมสร้างสุขภาพได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
                        (6) ส่งเสริม ให้มีการปฏิบัติ และใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุม  กำกับ ดูแล  และคุ้มครองสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
                        (7) ร่วมมือกับสถานพยาบาล ในด้านสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัย
                        (8) โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ฝึกอาชีพหลังการบำบัด
                        (9)  ออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
       2.3 การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
              (1) สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลแก้งคร้อ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติพร้อมประสานการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ
             (2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสประจำตำบล และสนับสนุนงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็น พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
             (3)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม หรือสมาคม เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
   
        2.4  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ
                         ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
              (1)  จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนน ทางเท้าสวนสาธารณะและที่สาธารณะ
              (2)  ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สวนสาธารณะหรือที่สาธารณะให้เรียบร้อยสวยงาม

        2.5  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                        ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
              (1)  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์รวมและตลาดจำหน่าย
              (2)  ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
        2.6  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                        ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ จัดสร้างเตาเผาไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
        2.7  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การพักผ่อนหย่อนใจ   สวนสาธารณะ
                        ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนในพื้นที่
        2.8  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                        ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
              (1)  ส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในการฝึกอาชีพโดยประสานแผนการฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
              (2)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
              (3)  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ ธนาคารชุมชน ตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
              (4)  จัดทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้นส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่   

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
       3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
       3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
          
            (1)  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเป็นฐาน
            (2)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยตลอด  
24 ชั่วโมง
            (3)  จัดตั้งทีมกู้ภัยประจำตำบลตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
            (4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
            (5)  จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น  การซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ  อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุ เป็นต้น
      3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
            (1)  จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 แห่งโดยการสร้างระบบภาคีเครือข่ายชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ครุภัณฑ์เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
            (2)  จัดทำแผนหลักในการป้องกันและแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้
       4.1  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
       4.2  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง     ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  จัดตั้งตลาดกลางประจำตำบล  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของประชาชน  เพิ่มอำนาจการต่อรอง  และสร้างมูลค่าของสินค้า
       4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อและร่วมกับตำบลอื่นเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว 
       4.4  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
            (1)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
            (2)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
            (3)  จัดตั้งศูนย์สืบค้นข้อมูลทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยติดตั้งอินเตอร์เน็ตในระดับชุมชนหมู่บ้าน                            (4)  จัดทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้น

5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
    5.1  การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
     (1) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ทางด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ
     (2)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน และน้ำ
     (3)  สนับสนุนการปลูกป่าชุมชน
   5.2  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
     (1) สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อลดปัญหาน้ำในลำคลองเน่าเสีย                
     (2) ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม
     (3) จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมบริเวณชุมชน
  5.3  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่ 
     (1)  เก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ                       
     (2)  ส่งเสริม ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  สนับสนุนให้มีการทำปุ๋ยหมัก  จากเศษขยะ ในทุกชุมชน   
     (3) ปรับปรุง ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้การฝังกลบ และเผาทำลายให้เป็นไปตามหลักวิชาการให้ความเหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
     
5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
     (1)  ต้องการ ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
     (2)  ต้องการให้มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
     (3)  ต้องการให้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม

6 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
    6.1 บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
             ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
     (1)  จัดงานประเพณีของชาติประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่นเช่น ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์
     (2)  ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
     (3)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
     (4)  พัฒนาเครือข่ายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.2 การส่งเสริมการกีฬา /การท่องเที่ยว     ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
     (1)  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
     (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย
     (3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
    6.3 การศึกษาและการทำนุบำรุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม  
             ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่
     (1)  จัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น
     (2)  สนับสนุนให้เยาวชนบวชภาคฤดูร้อน
     (3)  จัดทำโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเยาวชน

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
            (1)  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
            (2)  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประเภทต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบล
            (3) สนับสนุนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น
            (4)  ส่งเสริมพัฒนาความรู้  ความสามารถให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
            (5)  ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร
            (6)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น