เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการจัดทำประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการ เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการปฏิบัติงานของเทศบาลร่วมกับชุมชนต่างๆ


เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning day ทุกเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานโดยการจัดกิจกรรมCar Free Day วันปลอดรถลดโลกร้อน


        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเวทีประชาคมชุมชน เพื่อแสดงความคิดเห็น  และเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลชุมชน และนำไปจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563