เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ 

ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563