กลุ่มอาชีพสมุนไพรชุมชนไผ่งาม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ สมัยสามัญ สมัยแรก
 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
พิธีเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอแก้งคร้อ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การประชุมผู้ประกอบการบ้านเช่า หอพัก ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559