โครงการอบรมรณรงค์เยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรมทอดเทียนสามัคคี
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมแก้งคร้อ บ้านสวย เมืองสุข
Bigcleaning Day
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๗ ส.ค. ๒๕๖๑
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

พีธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑