นายธนาชัย  หาวิรส
(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางปาณิสรา  ดีบ้านโสก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นายสิทธิศักดิ์  พลบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ่าเอกอำพล  บูชาทิพย์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
กองช่าง
พนักงานเทศบาล


ลูกจ้างประจำ

นายสานนท์ กุลจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายคมกฤษ ยืนชีวิต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางมัณฑนา ประพรรณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิยม พิมพ์ศรี
ช่างก่อสร้าง
นายวิมาน ประสาวะทัง
ช่างปูน
นายสดใส ศิริชาติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศิโรดม เจริญธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิวัฒน์ พลเสน
คนงาน
นายโกวิทย์ พงษ์ไพศาล
คนงาน
นายคงเทศ จันทะคูณ
คนงาน
นายทศพล ภูวดลผาแดง
คนงาน
นายพงศักดิ์ สุกใส
คนงาน
นายบรรจง สายลา
คนงาน
นายธนิต นารีรักษ์
คนงาน
นายอานนท์ ชัยพัฒน์
คนงาน
นายบุญเกิด ลบสันเทียะ
คนงาน
นายพิพัฒน์ พลเดช
คนงาน