ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เลขที่ 9729 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
         รหัสไปรษณีย์ 36150
E - mail address : 5361211@dla.go.th Website : www.kkmu.go.th
แผนที่เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  

รายการ
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขภายใน
หมายเลขโทรสาร(FAX)
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
(ประชาสัมพันธ์)
0-4488-2890
0 หรือ 26
0-4488-2890 ต่อ 0
นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายครรชิต  ตระกูลพรหม
0-4488-2890
08-1790-0208
11
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายหล่วน  โฆษิตธนสาร
0-4488-2890
08-6868-0779
12
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายประเสริฐ โห้พันธ์
0-4488-2890
08-1879-6916
13
ประธานสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
นายกงหลี  แซ่ตั้ง
0-4488-2890
08-6652-3215
23
ปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
นายอธิคม  ธรรมประกอบ
0-4488-2890
08-1873-5043
0
สำนักปลัดเทศบาล
0-4488-2890
16
กองคลัง
0-4488-2890
17
กองช่าง
0-4488-2890
18
กองสวัสดิการสังคม
0-4488-2890
22
กองวิชาการและแผนงาน
0-4488-2890
21
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-4488-2890
19
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0-4488-2890
20
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
0-4483-1070

โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ
0-4488-2883

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
0-4488-2883

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
199
0-4488-2890
0-4488-2442
0-4488-2905

14
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ชื่อ

หัวข้อ

ข้อความ
   หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลแก้งคร้อ  

เข้าสู่แผนที่กด Link