จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
               ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

1.นายกงหลี แซ่ตั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
2.นางสิริยา เอื้อเปรมจิต รองประธานสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
3.นายอธิคม ธรรมประกอบ เลขาสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
4.นางลำเพลิน สกิดขวา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
5.นายสานิตย์ ทองเงา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
6.จ.ส.อ.ดิเรก ไพศาลธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
7.นายนิคม รองจำนงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
8.นายรุ่งเรือง ดีโนนอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
9.นายสรกฤธ ฐิตชัยกร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
10.นางอาภรณ์ ฉลวยแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
11.นายไพบูลย์ โคกม่วง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
12.นายวิชาญ ต่อสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
13.นายมินรามเมศ  สุธนโภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด