นางมณีกานต์ วิชัยวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นางชุติปภา  ศิริโสภณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
นางสาวภรภัทร ต่อชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานเทศบาล


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวอมรรัตน์ เดชมะเริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมงคล อินการทุม
นักการ