นายอธิคม ธรรมประกอบ
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)
ปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

นางมณีกานต์ วิชัยวงษ์
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)
รองปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
นายชัยวิทย์  รักษาพวก
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมโชติ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวิเชียร  คลังทอง
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสุรชัย หาวิรส
(นักบริหารงานช่าง ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายบุญเรือง  วรรณพงษ์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางลัดดา  อิงชัยภูมิ
(นักบริหารงานคลัง ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสนธยา  หาชัยภูมิ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางอรุณี กันชัย
(ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum