นายอธิคม ธรรมประกอบ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

นางมณีกานต์ วิชัยวงษ์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
นายชัยวิทย์  รักษาพวก
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนาชัย หาวิรส
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายบุญเรือง  วรรณพงษ์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางลัดดา  อิงชัยภูมิ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสนธยา  หาชัยภูมิ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางอรุณี กันชัย
(ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
นางมะณีการ  ชาลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางมณีกานต์ วิชัยวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม