เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
รายงานผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

-หนังสือนำส่ง ที่ชย ๕๒๒๐๒/๑๙๖๕ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
-คำสั่งเทศบาลตำบลแก้งคร้อที่ ๖๑๓/๒๕๖๑ ลว.๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
-หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
-รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
-รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
-รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

-แผนผังการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199