เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ลำดับที่
คู่มือเรื่อง
ดาวน์โหลด
คู่มือ
1
คู่มือการปฏิบัติกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2
คู่มือการจัดการขยะ
3
คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4
คู่มือแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
5
คู่มือกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน
6
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการสาธารณะ
7
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
8
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
9
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
10
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
11
คู่มือการจดทะเบียนคนพิการ
12
แผนผังการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจ่ายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด
การจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ป ๔ ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ (๑) การบรรลุเป้าหมายของงาน (๒) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคม (๓) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (๔) การบรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน CRนพ.วิจารย์ พาณิช