(ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีระบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวาราวดี) (ของฝากชัยภูมิ ใส้กรอกแซบหลาย ผ้าไหมเนื้อดี ผ้ามัดหมี่เพริดแพร้ว มะม่วงแก้วหลากหลาย เรียงรายตะโกดัด) (คำขวัญเทศบาลตำบลแก้งคร้อ พระชัยมงคลคู่บ้าน ไหว้ศาลปู่ด้วงฯ โชติช่วงเขื่อนลำประทาว อู่ข้าวอู่น้ำ ศีลธรรมประจำจิต เศรษฐกิจพอเพียง)
เลขที่ 9729 ม. 1 ถ.ชัยภูมิ - ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  โทรศัทพ์/โทรสาร 0 - 4488 - 2890  e-mail : 5361211@dla.go.th

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
>---------------------------------------
ข่าวเด่นวันนี้สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศด้านคุณธรรมจริยธรรมและนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น


สรุปการเปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผน/ศูนย์ การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
ทต.แก้งคร้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย
ของเทศบาล
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง