นายชัยวิทย์  รักษาพวก
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ กลาง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นายสิงขร ศรีสงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางจุฬาพร  นาคพรหม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
นางเกศแก้ว ดื่มโชค
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานเทศบาล


ลูกจ้างประจำ

นายบุญเรือง ศิริคุณ
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางนิดารัตน์ กองจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายถนอม สุขขี
คนงานประจำรถขยะ

นายสีหลอด ภาษิต
คนงานประจำรถขยะ

นายวิรัตน์ ผลสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ภูจอมผา
คนงานประจำรถขยะ

นายอนุสรณ์ ชาญฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ

นางอรุณรัศมี กิริยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชัย ยืนชีพ
คนงานประจำรถขยะ

นายนิรัญ ลีพิลา
คนงานประจำรถขยะ

นายสีบู อุประ
คนงานประจำรถขยะ

นายศรีแพ ชัยชุ่ม
คนงานประจำรถขยะ

นายไพบูลย์ สุขขี
คนงานประจำรถขยะ