นางมะณีการ  ชาลี
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นายสนิท  แม้นมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมเกียรติ  ต่อสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสมจิตร ธงภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
กองสวัสดิการสังคม
พนักงานเทศบาล


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางมะณีการ  ชาลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม