นายบุญเรือง  วรรณพงษ์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สิบเอกศุภนิมิตร บุญเงิน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พันจ่าเอกเชาวลิต  ดีโนนโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ชำนาญงาน

จ่าสิบโทยุทธการ  ไพศาลธรรม
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ระดับ ปฏิบัติงาน

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum