นายบุญเรือง  วรรณพงษ์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สิบเอกศุภนิมิตร บุญเงิน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พันจ่าเอกเชาวลิต  ดีโนนโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4

จ่าสิบโทยุทธการ  ไพศาลธรรม
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 3

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
นายพิษณุ  โพธิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum