นายสนธยา  หาชัยภูมิ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นายสุทธิศักดิ์  โฆษิตธนสาร
นิติกร ระดับ ชำนาญการ

นายจเรศักดิ์  ตั้งศิริไพบูลย์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายวัชรินทร์  มูลมืด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum