นางลัดดา อิงชัยภูมิ
(นักบริหารงานคลัง ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง
นางสุรางค์รัตน์  พึ่งบ้านเกาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 6ว

นางสาวสังวาล ขั้นชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 6ว

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum