นางลัดดา อิงชัยภูมิ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
นางสาววาสนา  ประจันตะเสน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกฤศรดา  ดวงจันนี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
กองคลัง
พนักงานเทศบาล


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางโสภา ดวงพุฒ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายฐิติพงษ์ ทองเงา
คนงาน
นายภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยภูมิ
คนงาน